Informacje ze świata


Od lipca 2013 zaczęła obowiązywać nowa Dyrektywa Budowlana UE z 2011
Nowa Dyrektywa Budowlana UE z 2011 zaczęła obowiązywać, bezpośrednio i we wszystkich krajach unijnych, od lipca 2013 roku. Załącznik tej ustawy, dotyczący sposobu budowania budynków jednoznacznie wskazuje, że "obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku wybuchu pożaru: osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany …lub być uratowane w inny sposób"

Do spełnienia tych wymagań wymyślono Ratunkowe Systemy Komunikacji Głosowej. Znajdują one zastosowanie w obiektach publicznych jako uzupełnienie systemów DSO. Wymagane są też w dużych halach sportowych i na stadionach oraz w obiektach rozległych w rodzaju parków rozrywki. Spełniają ważną rolę w bardzo wysokich budynkach biurowych i mieszkalnych (typu „apartamentowiec”) a także wszędzie tam, gdzie bezpośrednia ewakuacja nie jest możliwa np. w szpitalach i domach opieki …jako system komunikacji z „Ratunkowymi Platformami Schronienia”**. Sposób instalowania i funkcje takich systemów opisują normy BS5839-9: 2003 i BS9999: 2008.

Urządzenia dla systemów Voice Alarm muszą być zgodne z normą EN54
Wiosną 2011 wchodzą w życie nowe przepisy Unijne dotyczące oznakowania CE dla produktów wprowadzanych do obrotu na obszarze wszystkich krajów członkowskich. Urządzenia przeznaczone do zastosowania w systemach Voice Alarm (DSO) będą musiały przejść badania w niezależnych laboratoriach i uzyskać Certyfikat Zgodności z normami zharmonizowanymi EN54-16, która określa wymagania techniczne dla central DSO, wzmacniaczy, zasilaczy i mikrofonów pożarowych a także EN54-24, która określa wymagania techniczne dla głośników alarmowych. Normy te nie odnoszą się do sposobu projektowania i montażu systemów Voice Alarm (DSO), lecz do urządzeń, które wchodzą w skład takich systemów. Niestety, także w Polsce wiele ludzi, w tym także rzeczoznawców pożarowych, całkowicie błędnie odnosi się do stosowania w/w norm. Pozytywne wyniki badań mają na celu zapewnienie, że "materiał budowlany", jakim staje się system DSO w budynku, jest bezpieczny, albowiem – zgodnie z Dyrektywą Budowlaną UE - "budynki muszą być wykonywane z materiałów bezpiecznych". Urządzenia, które posiadają Certyfikat EN54-16/ EN54-24 będą mogły być stosowane w systemach Voice Alarm (DSO) we wszystkich krajach UE.

Nowa norma dla VOICE ALARM : ISO 7240-19
Jednocześnie z wycofaniem fatalnej normy EN 60849, International Ogranization for Standarization wprowadza normę ISO 7240-19:2007 "Fire detection and alarm systems - Part 19: Design, installation, commissioning and service of sound systems for emergency purposes".
Nowa norma w zdecydowanie lepszy i bardziej odpowiedzialny sposób określa warunki techniczne dla planowania, projektowania, konstruowania, montażu oraz funkcjonowania Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych w budynkach, a także okresowej kontroli zainstalowanych już systemów w obiektach.

Projektowanie systemu Voice Alarm (DSO) wg normy ISO 7240-19 poprzedzają prace przygotowawcze dotyczące opracowania planu zarządzania w sytuacjach krytycznych, który powinien zostać przygotowany (np. przez architekta) jako informacja wejściowa dla wykonania projektu instalacji systemu rozgłoszeniowego.

International Ogranization for Standarization wycofuje normę EN 60849
Po 10 latach od wprowadzenia, z dniem 24.08.2007, International Ogranization for Standarization (ISO) wycofuje normę EN 60849 "Sound systems for emergency purposes" (w Polsce oznaczoną jako PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze). Od samego początku twórcy EN60849 wiedzieli, że ich dzieło ma liczne wady i trzeba było aż 10 lat, aby doprowadzić do wycofania tego swoistego „knota”. Na rynku europejskim budowanie (projektowanie, montaż i serwis) systemów Voice Alarm (DSO) odbywa się zgodnie ze wskazaniami aktualnej normy branżowej ISO 7240-19. Niestety w Polsce nadal funkcjonuje w środowisku polska wersja tej normy pod nazwą „PN-EN 60849 Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze”, według której buduje się dźwiękowe systemy ostrzegawcze ...niestety.

Konferencja SITP
W dniu 17 marca 2005r. w hotelu "Park Plaza" we Wrocławiu odbyła się konferencja techniczna, zorganizowana przez SITP o/Wrocław.
Główny wykład pt. "...najlepsza droga do bezpieczeństwa" dotyczący zagadnienia Alarmu Głosowego (DSO) pana Bogdana Leszko - prezesa stowarzyszenia BELLSONIC - cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony licznie przybyłych rzeczoznawców, specjalistów i projektantów. Pokazywane filmy i prezentacje pomogły uczestnikom zrozumieć istotę skutecznego działania Alarmu Głosowego w dużych budynkach. Słuchaczy szczególnie zainteresowała ta część wykładu, która dotyczyła ograniczenia kosztów i mądrych rozwiązań dla inwestorów.

Konferencja SITP

W dniu 26 marca 2004 r.w Sali B Międzynarodowych Targów Szczecińskich w Szczecinie, odbyła się konferencja techniczna, zorganizowana przez SITP o/Szczecin, pt.
"Wymagania techniczne i organizacyjne w zakresie ewakuacji z budynków".
Konferencja adresowana jest do osób przygotowujących procesy inwestycyjne ( w tym projektantów) jak również nadzorujących eksploatację obiektów i pracowników nadzoru budowlanego. Stowarzyszenie BELLSONIC wystąpiło z prezentacjami filmowymi i wykładem pt."Przewodnik po Alarmie Głosowym". Praktyczne działanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (system VIGIL) i sposób odbioru technicznego takiego systemu zaprezentowała firma
BEL AQUSTIC z Gdańska.

Alarm Głosowy jest obowiązkiem !
W myśl nowych przepisów dot "ochrony przeciwpożarowej budynków i terenów przyległych", które weszły w życie 12 stycznia 2004 roku, obowiązkowym stosowaniem systemów Alarmu Głosowego® są objęte duże budynki takie jak : budynki handlowych lub wystawowe, budynki jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 10000 m2, wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8000 m2, sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyżej 1500, kina i teatry o liczbie miejsc powyżej 600, szpitale i sanatoria o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe, budynki zamieszkania zbiorowego wysokie i wysokościowych lub te o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200 oraz stacje metra (kolei podziemnych) a także dworce i porty, przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

Certyfikacja systemów VA
Zgodnie z polskim prawem, urządzenia stosowane do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach (w tym systemy audio dla Alarmu Głosowego), powinny mieć certyfikat zgodności CNBOP w Józefowie, który wydawany jest na podstawie pozytywnej opinii laboratorium przeprowadzającego bardzo rygorystycznych badania narażeniowe sprzętu audio.

Prawdziwy boom technologii Alarmu Głosowego nastąpił po tragedii na stacji Kings Cross w londyńskim merze.

Niezależne badania wykazały, że przekaz informacji o zagrożeniu, przy użyciu klasycznej metody z dzwonkami i syrenami, nie tylko znacznie opóźniał, ale wręcz nie powodował u ludzi podejmowania ewakuacji.Większosć ludzi oczekiwała potwierdzenia prawdziwości zagrożenia. W efekcie, ludzie ignorowali sygnały alarmowe i uciekali w zlym kierunku, powodując dodatkowe niebezpieczeństwo zakilnowania się wyjścia i tratowania się nawzajem.

Te same badania udowodniły, ze przekazywanie komend słownych za pomocą Alarmu Głosowego® zapewniłyby ewakuację nie tylko właściwą drogą, ale też w odpowiednim czasie.

Technika wykorzystania systemu rozgłoszeniowego w obiektach publicznych została opisana jako specyfikacje "Specyfikacja dla Systemu Dźwiękowego do zastosowań dla Bezpieczeństwa" w międzynarodowej normie IEC 849 z 1989 roku.

Bardziej szczegółowe kryteria określa brytyjski standard budowlany BS5839-8, zwany standardem dla Alarmu Głosowego®, który eliminuje nieścisłości IEC 849, w zakresie wymagań dotyczących zapewnienia odpowiedniego stopnia zrozumiałości mowy i doboru odpowiednich urządzeń audio.

Zastosowanie Alarmu Głosowego®, w obiekcie publicznym, polega na zastąpieniu dzwonków i syren klasycznej sygnalizacji p. pożarowej, odpowiednimi głośnikami, które zdolne są do przekazu słyszalnej i zrozumiałej informacji słownej.


Zastąpienie klasycznych syren i dzwonków głośnikami, które przekazują informacje słowne, wiąże się z koniecznością spełnienia rygorystycznych warunków technicznych, zapewniających:
  • wysoką niezawodność urządzeń dźwiękowych - nawet w sytuacjach krytycznych
  • odpowiednią jakość przekazu informacji słownej, która zapewnia czytelność i wysoki stopień zrozumiałości mowy, min. 0,5 RASTI
Standard BS5839-8 - jako wzorcowy - był przedmiotem działań wielu organizacji i środowiska inżynierów audio nad wprowadzeniem go jako obowiązującego w krajach należących do Unii Europejskiej.

W roku 2000 w Europie powstała nowa norma EN60849, która w części dotyczącej Alarmu Głosowego® bazuje na standardzie brytyjskim
Jej polski odpowiednik norma PN-EN 60849 jest dostępna już od marca 2001 roku i nosi tytuł: "Dźwiękowe systemy ostrzegawcze"


Dodatkowo, w dziale Technologie promujemy nowoczesne techniki dźwiękowe i technologie przemysłowe przeznaczone dla Alarmu Głosowego®

Informacje o nowościach, problemach w tej dziedzinie i pomysłach na ich rozwiązanie, prosimy przesyłać e-mailem.


Stowarzyszenie BELLSONIC
e-mail: info@bellsonic.org.pl